آن کس که بداند و بداند که بداند               باید برود غاز به کنجی بچراند
 
  آن کس که بداند و نداند که بداند              بهتر که رود خویش به کنجی بتپاند 
 
  آن کس که نداند و بداند که نداند             با پارتی و پولش خرک خویش براند    

  آن کس که نداند و نداند که نداند              بر پست ریاست ابدالدهر بماند !

دانلود + ادامه مطلب