شما می توانید با ذهنتان جهت حرکت قطار را تعیین کنید. به مدت کافی به قطار نگاه کنید و سپس به سادگی با ذهنتان         
                                                                                     جهت حرکت آن را تایین کنید ...                                                                                                   ناظ50 

دانلود + ادامه مطلب